Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Αποκωδικοποιώντας τις Στατιστικές: Συμπεράσματα

Έναν συμπέρασμαν έναι ότι παρόλο που αξξήθηκεν ο αριθμός των μεταναστών η ένταξη μας ειστήν Ε.Ε. παραμένει ο κύριως τόπος καταγωγής της τεράστιας πλειοψηφίας των νεοαφηξέντων αλλοδαπών. Άρα η αξξημένη μετανάστευση ήταν αναπόφευκτη τζαι μιά που τες επιπτώσεις της ένταξης μας. Εντούτοις ο αριθμός των Ελλήνων ειστήν Τζύπρον εσημείωσεν απότομην πτώσην. Κακά τα ψέματα η Τζύπρος έσςει δεχτεί υπερβολικούς αριθμούς μεταναστών τζαι η διατάραξην ειστήν κοινωνία διαπιστώννεται τζαι που την άξξησην των ενκλημάτων ειστήν Τζύπρον (40% μετά το 2004).

Αν τζαι 2-3 σχολεία ειστήν Τζύπρον εκαταντήσασιν γκέτο για τα παιθκιά των μεταναστών εντούτοις 5-6% έν αλλόγλωσσα ειστό σύνολον τους τζαι έτσι το εκπαιδευτικόν σύστημαν έν εθκιαταράχτειν. Ήδη η τζυβέρνηση κάμνει καλήν δουλειάν για να ενταχθούσιν ειστήν κοινωνίαν τζαι να μάθουσιν Ελληνικά τα παιθκιά των αλλόγλωσσων που σημαίνει ότι αν εμείνουσιν ειστήν Τζύπρον ώστην ενηλικίωσην τους εννά θεωρούσιν τους εαυτούς τους Τζυπραίους.

Η Τζυβέρνηση εν πρέπει να θεωρεί τους μετανάστες σαν κάτι εχθρικόν. Πρέπει να θεωρόμεν τους μετανάστες σαν πιθανούς μόνιμους κατοίκους της Τζύπρου που μέσω την ένταξης τους ειστήν τζοινωνίαν εννά εξελληνιστούσιν μειώνοντα τες αρνητιτζές τους επιπτώσεις ειστήν τζοινωνίαν. Δυστυχώς όμως η τζυβέρνηση έν κόμα ειστά πρώτα στάδια ένταξης των μόνιμων αλλοδαπών ειστήν τζοινωνίαν τζαι εν πέρνει το θέμαν τόσον σοβαρά όσον πρέπει.

Έν απαράδεκτον εις μιάν Ευρωπαϊκήν Χώραν τόσοι μετανάστες να μεν μαθαίννουσιν την γλώσσαν του κράτους τζαι του λαού που τους φιλοξενά τζαι να απαιτούσιν όπως τους συντύσςεις ειστά εγγλέζικα για να καταλαβαίννουσιν ένταμπου λαλείς. Κόμα σςειρόττερα οι αλλοδαποί εκαναντήσασιν σκλάβοι. Πολλοί εργάζουνται 24/7, κυρίως οι Ασιάτισσες οικιακές βοηθοί τζαι οι ''νοσοκόμες'' των ηλικιωμένων. Τρανταχτή απόδειξη τζαι η πρόσφατη υπόθεση όπου ένας Ε/κ είσςεν σκλαβοπάζαρων με Ρουμάνους.

Επι πρόσθετα η Τζυπραίϊτζη οικονομία εξαρτάται τεράστια που εξωγενείς παράγοντες, όπως την ζήτηση τζαι την προμήθειαν εργατικού δυναμικού. Ο λόος έν απλώς. Κόμα εξαρτούμαστιν που τον τουρισμόν τζαι πάσχομεν που χαμηλήν παραγωγικότηταν ενώ πολλοί Τζυπραίοι αρνούνται να κάμουσιν θκιάφορες δουλειές. Η Τζυβέρνηση πρέπει να αρχίσει προγράμματα κατάρτησης για να φύουσιν καμπόσοι που συνκεκριμένα επαγγέλματα που έχουν κόρεσην όπως τους εκπαιδευτικούς. Επίσης πρέπει να αρκέψει τα κρατικά γηροκομεία γιατί έν απαράδεκτον τζαι γελοίον ο κάθε γέρος να έσςει μιάν βιετναμέζαν να τον υπηρετεί σαν σκλάβος.

Η Τζύπρος ανέκαθεν ήτουν μια χώρα της μετανάστευσης αμμά τα τελευταία γρόνια απειλείται η δομή της κοινωνίας αφού οι μετανάστες ΔΕΝ εντάσσουνται ειστήν κοινωνίαν. Ήρταν ούλλοι να ζήσουσιν την ζωήν που εκάμναν ειστήν χώραν τους ειστήν Τζύπρον. Τούτον ένναιν αποδεκτόν αμμά έναι δυστυχώς μιά που τες επιπτώσεις της φιλελεύθερης κοινωνιτζής πολιτιτζής. Μια πολιτιτζή πέρα για πέρα γελοία.

Ειστό μέλλον ένταμπου εννά γινεί; Αδύνατον να πεις. Το 2008 είεν μιάν δραματιτζήν μείωσην ειστό πλεόνασμαν της μετανάστευσης. Το 2009 λόγω οικονομιτζής κρίσης πιστεύκω ότι εννά προκύψει έλλειμαν της μετανάστευσης. Ήδη πολλοί νόμιμοι μετανάστες που απολυθήκασιν επήασιν έσσω τους, Εγγλέζοι που είχαν κατοικίες δακάτω εφύασιν, το ίθκιον τζαι πολλοί συνταξιούχοι ενώ ως τον Ιούλην είχασιν φύει 2,500 παράνομοι μετανάστες. Πιστεύκω ότι ώστα τωρά μπορεί να εφύασιν αλλο 1-2,000 παράνομοι αφού η κυβέρνηση έκαμεν τζαι εκστρατείαν για αντιμετώπισην της παράνομης εργοδότησης. Εξάλλου η παράνομη μετανάστευση εμειώθηκεν κατακόρυφα.

Το μόνον σίουρον έναι ότι μετά το 2009 η τζυβέρνηση πρέπει να προβεί σε πολλές τολμηρές αποφάσεις. Για την παιδείαν πχ. τα παιθκιά των μεταναστών πρέπει να κάμνουσιν ενταντικά μαθήματα ελληνικών ανεξαρτήτως του αν πάσιν εις ιδιωτικά ή εις δημόσια σχολεία. Όσον αφορά την εργασίαν να απαγορεύεται η εργοδότηση του οποιουδήποτε αλλοδαπού εν ξέρει ελληνικά. Οι τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί να κάμνουσιν ιδιαίτερα ειστά σχολεία για τους μετανάστες που θέλουσιν δουλειάν. Όσοι εργοδότες εργοδοτούσιν παράνομους ή αλλοδαπούς που εν επεράσασιν τες εξετάσεις βασιτζής γνώσης ελληνικών να δέχουνται επί πρόσθετην φορολογίαν 10% ειστά ακάθαρτα έξοδα τους ανά κκελλέν τζαι αν μεν πκιορώσουσιν εννά κλείει η επιχείρηση τζαι οποιαδήποτε νέα επιχείρησην πάει να αννοίξει εννά αναγκάζεται να αναγράφει πάστην πόρταν του ότι εργοδοτεί παράνομα μετανάστες ή εργοδοτεί πάρανομους μετανάστες. Τέλος πρέπει να γινεί παράνομη η παροχή υπηρεσιών υγείες, παιδείας τζαι κατοικίας εις παράνομους μετανάστες.

Τούτα έν μόνον λλία που τα μέτρα που πρέπει να λάβει η τζυβέρνηση. Φυσικά παίζουσιν πολλά συμφέροντα τζαι εν τέλη εννά ναι δύσκολον να περάσουσιν ασχέτως με το πόσον αναγκαία έναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου