Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Το νέον Πιστεύω

(Αν επιθυμούν εκ Cyprus Indymedia να αφαιρέσω την εικόναν να μου πούν εις τα σχόλια)

Πιστεύω εις ένα Θεόν Μαρξ, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Κύριον Λενιν τον Υιόν του Μαρξ τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, Μαρξ αληθινόν, εκ Μαρξ αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Χριστόφκια Αγίου

και Ελσης της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί φασιστών και παθόντα και ταφέντα.

Και επαναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά το Das Kapital.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ αριστερών του Μαρξ.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι εθνικιστές και φασίστες,

ου της τυρανείας ουκ έσται τέλος.

Και εις τον Χριστοφκιαν τον Άγιον, τον Κύριον, τον ζωοποιόν, το εκ του Μαρξ εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ

συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προπαγανδιστών.

Εις εναν Αγίον Μαρξιστικόν και Λενινιστικόν ΑΚΕΛ,

Ομολογώ εν πλύσην εγκεφάλου εις άφεσιν φασισμού,

Προσδοκώ επανάστασιν προλετάριων και ζωήν του κομμουνιστικού αιώνος.

Hasta Siempre.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου